Spaceless

在NOIP2018前重写之前的NOIP真题

貌似初赛过了的样子。。。。。
有毒
全年的Flag–>初赛不过穿女装
然后就没过
今年的Flag–>初赛过了穿女装
然后救过了
??????????????????????????????????????
算了。。今年再立一个Flag

要是NOIP有1=就女装

算下来也至少三个月没写过代码了吧。。。
按自己开心把以前写过的一些题目重写一遍,就在此记录吧。。
也算是刷回手感吧

只有水题,NOIP T1的那一种水题!

铺地毯

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
  
#include<iostream>

using namespace std;

struct DT
{
int a,b,g,k;
}a[10003];

int n,x,y;

int main()
{
cin>>n;
for(int i=1;i<=n;i++)
cin>>a[i].a>>a[i].b>>a[i].g>>a[i].k;
cin>>x>>y;
for(int i=n;i>=1;i--)
{
if(a[i].a<=x && a[i].b<=y && x<=(a[i].a+a[i].g) && y<=(a[i].b+a[i].k))
{
cout<<i<<endl;
return 0;
}
}
cout<<"-1"<<endl;
return 0;
}

```

## 拼数

```cpp

#include<iostream>
#include<algorithm>

using namespace std;

int n;
string a[23];

bool cmp(string a,string b)
{
return a+b>b+a;
}

int main()
{
cin>>n;
for(int i=1;i<=n;i++)
cin>>a[i];
sort(a+1,a+1+n,cmp);
for(int i=1;i<=n;i++)
cout<<a[i];
return 0;
}